Nationalverband der Kleintierzüchter voe

National Federation of Poultry, Pigeon and Rabbit Fanciers npo

 

 

 

Welkom               Bienvenue               Willkommen               Welcome

 

 

Nederlands

De Landbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw bestaat in zijn huidige vorm sinds 1992. Toen reeds beslisten de liefhebbers-kleinveehouders om zich op te splitsen in twee interprovinciale verbonden, een Vlaams en een Waals. Binnen de provincie Luik bestaat ook het Verband Deutschprachiger Kleintierzuchtvereine.

De voornaamste opdrachten van de Landsbond zijn het beheer van de verschillende rassen langs de standaardcommissies om, de identificatie van de dieren door merktekens en ringen, de contacten met de Europese Entente en het patroneren van een jaarlijkse nationale wedstrijd.

Sinds twee jaar is daar nog een opdracht bijgekomen; het inventariseren van de Belgische rassen in het kader van het beheer en het behoud van de biodiversiteit in Europa en in de wereld.

 

De twee interprovinciale verbonden zijn verantwoordelijk voor de provinciale verbonden, die op hun beurt dan weer de clubs en hun liefhebbers per provincie verenigen. Deze interprovinciale verbonden houden toezicht op de wedstrijdreglementen en staan in voor de opleiding van de keurmeesters. Om de clubs en leden te informeren geven ze elk een tijdschrift en een repertorium van hun fokkers uit.

 

België heeft het geluk om over heel wat landeigen rassen te beschikken, die bij de Europese Entente als Belgisch erkend zijn. Als klein land behoren we hierbij tot de koplopers met zowat 73 rassen verdeeld over de verschillende diergroepen. Je kan op deze website met elk van hen kennis maken. Een aantal van die rassen doet het momenteel zeer goed, mede dank zij de inzet van sommige clubs die zich extra inspannen voor het behoud van een of ander ras. Toch zien we dat andere rassen nog net niet verdwenen zijn. Bij een aantal rassen zijn er minder dan 5 fokkers en dat maakt die rassen kwetsbaar. Het aantal fokstammen wordt zo smal dat er meer en meer inteelt komt wat de leefbaarheid van het ras op lange termijn gaat onderuit halen.

 

Anderzijds bedreigen een aantal hedendaagse commerciële rassen de biodiversiteit. In naam van grotere opbrengsten worden superrassen ontwikkeld, waar bepaalde kwaliteit sterk uitvergroot worden. Daardoor worden oude rassen verdrongen en blijven ze slechts overleven door het idealisme van een aantal liefhebbers. Maar ook commercieel gezien hebben we die oude rassen nodig. Elk superras is uit oudere rassen ontstaan en nu en dan heeft men behoefte aan die oude rassen om commerciële rassen te laten overleven.

 

Als je van dieren houdt en je wil meehelpen bij het verder fokken van allerlei rassen, dan kan je bij ons terecht.

Voor meer informatie kan je steeds de verschillende rubrieken van onze website raadplegen. U bent ook welkom bij de personen die in de rubriek « Bestuur – Bureau » kunt terugvinden.

top

 

 

 

 

top  Français

La Fédération Nationale des Eleveurs d'Animaux de Basse-Cour a.s.b.l. existe sous sa forme actuelle depuis 1992. Dès ce moment, les éleveurs belges décidaient de s’organiser en deux fédérations interprovinciales : une wallonne et une flamande, regroupant chacune cinq provinces. Au sein de la fédération de la province de Liège, il y a une association regroupant les clubs germanophones: le Verband Deutschsprachiger Kleintierzuchtvereine.

Les quatre missions principales de la Fédération Nationale sont : 

1.      la gestion des différentes races, par les commissions des standards, 

2.      l'identification des animaux, par les titres de tatouage, les marques d’oreilles et les bagues, 

3.      les contacts avec l'Entente Européenne, et 

4.      le patronage du concours national annuel. 

Depuis deux ans, il y a une mission supplémentaire : l'inventaire des races belges, dans le cadre de la gestion et de la conservation de la biodiversité en Europe et dans le monde entier.

 

Les deux fédérations interprovinciales sont responsables vis-à-vis de leurs fédérations provinciales, qui à leur tour, rassemblent les clubs de la province et leurs éleveurs. Ces fédérations interprovinciales surveillent les règlements-concours et s'occupent de la formation des juges. Afin d'informer les adhérents de leurs clubs, elles éditent chacune un bulletin et un répertoire des éleveurs.

 

La Belgique a la chance de posséder un grand nombre de races nationales, qui au niveau de l'Entente Européenne sont reconnues comme races belges. En tant que petit pays, nous appartenons aux leaders avec 73 races reconnues, réparties entre les différents groupes. Vous pouvez faire la connaissance de chacune d'entre-elles sur ce site. Certaines de ces races sont très florissantes, grâce au dévouement de certains clubs spécialisés qui les ont prises sous leur protection et en assure le développement. Mais, nous voyons aussi que d'autres races ont du mal à survivre. Pour certaines, il reste moins de cinq éleveurs, ce qui les rend très vulnérables. Le nombre de souches devient si minime qu'il a de plus en plus de croisements consanguins. Cela diminue, à long terme, leurs chances de survie.

 

Mais il y a aussi les races commerciales contemporaines qui menacent la biodiversité. Au nom du profit, on a développé des hybrides ultra-performants en fixant une caractéristique spécifique comme, par exemple, la production de chair.  De ce fait, les races anciennes sont délaissées et ne survivent que par l'idéalisme d'un nombre restreint d'amateurs. D’autre part, chaque hybride commercial a été créé au départ de races anciennes.  La conservation des races originelles est donc indispensable à son maintien ou à sa régénération future. D’un point de vue économique, les deux élevages sont tout à fait complémentaires.

 

Si vous aimez les animaux et si vous voulez nous aider à élever certaines races, contactez-nous.

 

Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez toujours consulter les différentes rubriques de notre website. Vous êtes également le bienvenu aux adresses reprises dans les rubriques « Bestuur – Bureau ».

top

 

 

 

top  Deutsch

Der Nationalverband der Kleintierzüchter besteht in seiner aktuellen Form seit 1992. Damals entschieden die Züchter sich in zwei Verbände zu teilen, in einem wallonischen und einem flämischen Interprovinzialverband. Außerdem gibt es den Verband Deutschsprachiger Kleintierzuchtvereine, innerhalb des Lütticher Provinzverbandes.

 

Die Hauptaufgaben des Nationalverbandes sind, die Verwaltung der verschiedenen Rassen durch die Standardkommissionen, die Identifizierung der Tiere durch die Tätowierkarten und die Ringe, die Kontakte zum Europaverband der Kleintierzüchter und die Schirmherrschaft der jährlichen natinalen Wettbewerbe. Seit zwei Jahren gibt es eine zusätzliche Aufgabe: Die Erstellung und die Betreuung des Inventars der belgischen Rassen, im Rahmen der Verwaltung und der Konservierung der Bio-Mannigfaltigkeit in Europa und in der ganzen Welt.

 

Die beiden Interprovinzialverbände sind für ihre Provinzverbände verantwortlich, in welchen die Vereine und Klubs der Züchter organisiert sind. Diese Interprovinzialverbände überwachen die Ausstellungsreglemente und die Schulung der Preisrichter. Zur Information ihrer Züchter geben sie jeweils eine Zeitschrift und ein järliches Züchterverzeichnis heraus.

 

Belgien hat das Glück, eine große Anzahl nationaler Rassen zu besitzen, welche als solche vom Europaverband anerkannt sind. Dadurch sind wir als kleines Land auf europäischem Niveau trotzdem mit führend, da wir 73 Rassen in den verschiedenen Sparten vertreten haben. Einige dieser schönen Rassen können Sie auf dieser Website kennen lernen. Eine Anzahl dieser Rassen geht es augenblicklich sehr gut, dank den Spezialklubs, welche sich f>ür den Erhalt der einen oder anderen Rasse einsetzen. Doch sehen wir auch, dass die eine oder andere Rasse vom Aussterben bedroht ist. Bei einigen Rassen sind aber weniger als fünf Züchter aktiv und das macht sie sehr verwundbar. Die Anzahl der Zuchtstämme wird dadurch so gering, dass es immer mehr zu Inzucht kommt und hierdurch die Lebenserhaltung von diesen Rassen auf langer Sicht nicht zu sichern ist.

 

Aber es gibt auch die zeitgenössischen Handelsrassen, welche die Bio-Mannigfatigkeit bedroht. Um größeren Profit zu erzielen, wurden gewisse Superrassen erzüchtet, wo man die spezifische Qualität vergrößert hat; Von dieser Tatsache werden die alten Rassen verdrängt und nur durch den Idealismus der Amateuren können diese schönen Rassen überleben. Doch auch vom Handelsstandpunkt aus betrachtet, brauchen wir diese alten Rassen. Jede Superrasse wurde dank der alten Rassen erzüchtet und eben diese Handelsrassen brauchen wiederum zum Überleben diese alten Rassen.

 

Falls Sie Tiere mögen und Sie uns helfen wollen, gewisse alte Rassen zu erhalten, kontaktieren Sie uns.

 

Um weitere Informationen zu erhalten, verweisen wir auf unsere Internetseiten. Gerne empfehlen wir unsere Rubrik « Bestuur – Bureau ». Die Vorstandsmitglieder werden Sie gerne weiter beraten.

top

 

 

 

 

top  English

The National Federation of Poultry, Pigeon and Rabbit Fanciers N.P.O. exists in its present form since 1992. At that time the former organisation of amateur-breeder decided to split up in two interprovincial federations, a Flemish and a Walloon. Within the province of Liège there is also the federation of the German-speaking breeders associations. 

The main tasks of the National Federation are: the administration of the different breeds by means of the standard committees, the identification of the animals by means of tattoos and leg rings, the contact with the European Entente and the patronage of an annual national show. 

Two years ago an additional responsibility was granted to us; the inventory of the Belgian breeds for the preservation of biodiversity in Europe and in the world.

 

The two interprovincial federations are responsible for the provincial federations who unite the different breeders’ associations in each province. The interprovincial federations also supervise the exhibition regulations and are responsible for the training of the judges. To keep in touch with the breeders’ associations and their members, they each publish a magazine and a list of breeders.  

 

Belgium is fortunate to have quite a number of native breeds recognized by the European Entente. In spite of being a small country, Belgium is one of the countries with the richest breed diversity with a total of 73 breeds divided between the different animal species. All of them can be admired on this website. Some of these breeds are thriving thanks to the efforts of breeders’ associations who just focus on the preservation of a particular breed. Unfortunately other breeds are on the verge of extinction. Some of them have less than five breeders, which makes them very vulnerable. The number of bloodlines has become so small that inbreeding threatens their viability.  

 

On the other hand biodiversity is also threatened by a number of modern industrial breeds and hybrides. For economic reasons ‘superbreeds’, which are selected on just a very limited numbers of qualities, are developed. These economic breeds totally repress old utility breeds, which only survive by the idealism of amateur breeders. However, we might also need these old breeds for economic reasons. As their ancestors, they might be needed once in a while for the survival of certain modern hybrids. 

 

If you like animals and you want to contribute to the survival of our breeds by keeping one or more, you can always rely on us. 

 

For more information you can always consult the various headings on our website. You are also welcome to contact the people in the heading «Bestuur – Bureau»

top